Events

November 2019

Nov

17

Sunday

Nov

20

Wednesday

MDWK

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

AWANA

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

Sew N Grow

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

Nov

21

Thursday

Nov

24

Sunday

Nov

27

Wednesday

MDWK

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

AWANA

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

Sew N Grow

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

Nov

28

Thursday

December 2019

Dec

01

Sunday

Dec

04

Wednesday

MDWK

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

AWANA

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

Sew N Grow

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

Dec

05

Thursday

Dec

06

Friday

Dec

08

Sunday

Dec

11

Wednesday

MDWK

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

AWANA

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

Sew N Grow

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

Dec

12

Thursday

Keenagers

Time: Second Thursday of the month, 12:15 PM - 2:00 PM   

Dec

15

Sunday

Dec

18

Wednesday

MDWK

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

AWANA

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

Sew N Grow

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

Dec

19

Thursday

Dec

22

Sunday

Dec

25

Wednesday

MDWK

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

AWANA

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

Sew N Grow

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

Dec

26

Thursday

Dec

29

Sunday

January 2020

Jan

01

Wednesday

MDWK

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

AWANA

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

Sew N Grow

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

Jan

02

Thursday

Jan

05

Sunday

Jan

08

Wednesday

MDWK

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

AWANA

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

Sew N Grow

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

Jan

09

Thursday

Keenagers

Time: Second Thursday of the month, 12:15 PM - 2:00 PM   

Jan

12

Sunday

Jan

15

Wednesday

MDWK

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

AWANA

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

Sew N Grow

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

Jan

16

Thursday

Jan

19

Sunday

Jan

22

Wednesday

MDWK

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

AWANA

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

Sew N Grow

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

Jan

23

Thursday

Jan

26

Sunday

Jan

29

Wednesday

MDWK

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

AWANA

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

Sew N Grow

Time: Every Wednesday, 6:00 PM - 7:30 PM   

Jan

30

Thursday